https://kancelaria-antywindykacyjna.com
Dla ciebie
Dla firmy
Główne obszary pomocy prawnej

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Spis Treści

Kiedy Twoje zobowiązania finansowe zaczynają Cię przerastać i wpadasz w spiralę zadłużenia, warto rozważyć ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Może to być Twoja jedyna szansa na spłatę długów. Sprawa może się jednak wydawać bez wyjścia, jeśli nie masz żadnego majątku na zaspokojenie wierzycieli. Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – osoby, które nie posiadają żadnego majątku, również mogą ogłosić upadłość konsumencką. Sprawdź, jak długo trwa upadłość konsumencka bez majątku i jak się do niej przygotować.

Co to jest upadłość konsumencka?

Ogłoszenie swojej upadłości konsumenckiej następuje na mocy wyroku sądowego, niezbędne jest więc postępowanie upadłościowe. Ma ono na celu częściowo lub w całości oddłużyć konsumenta. Dochodzi wówczas do utraty majątku przez dłużnika na poczet spłaty wierzycieli.

Możliwa jest również upadłość bez majątku – wówczas sąd ustala plan spłaty wierzycieli lub, jeśli są ku temu przesłanki, umarza dług. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można rozpocząć nowy, pozbawiony długów etap życia.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – kiedy się opłaca?

Wniosek o upadłość konsumencką warto złożyć, kiedy nie jesteś w stanie dłużej spłacać zobowiązań finansowych, a Twoja sytuacja jest wyjątkowa i uniemożliwia Ci wyjście ze spirali zadłużenia, np. nie masz żadnego źródła dochodów, ciąży na Tobie konieczność sprawowania opieki nad osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji lub Twój dochód wystarcza jedynie na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych. Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej zostały wyraźnie określone.

Upadłość konsumencka a brak majątku

Podczas upadłości konsumenckiej syndyk wchodzi na majątek dłużnika i z uzyskanych środków finansowych zabezpiecza roszczenia wierzycieli. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest również możliwe, jeśli nie dysponujesz majątkiem (tzw. brak majątku). Wtedy ponosisz koszty postępowania upadłościowego, wynagrodzenie syndyka oraz musisz pogodzić się z koniecznością poniesienia kosztów sądowych.

Jakie warunki trzeba spełnić do wniosku o ogłoszenie upadłości?

Upadłość konsumencka pozwala uporać się z przekraczającymi możliwości dłużnika zobowiązaniami finansowymi, a nawet umorzyć długi. Musisz jednak być osobą fizyczną – nie możesz być zarejestrowany w CEIDG. Musisz również wykazać, że co najmniej od trzech miesięcy nie jesteś w stanie spłacać wierzycieli. Po nowelizacji prawa nie ma już znaczenia, czy do zadłużenia doszło z przyczyn losowych, czy z winy dłużnika.

Czy przedsiębiorcy mają możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej, jeśli nie mają majątku?

Zgodnie z prawem upadłość konsumencka bez majątku jest możliwa tylko wobec osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Przedsiębiorca musi dysponować majątkiem na spłatę wierzycieli.

Nie zamyka to jednak drogi do złożenia wniosku o upadłość. Należy jednak najpierw zamknąć działalność gospodarczą. Po wykreśleniu z CEIDG przedsiębiorca, który nie posiada majątku, zyskuje status konsumenta i może starać się o upadłość bez majątku na prawach konsumenta.

Należy pamiętać, że oddłużanie dotyczy również zobowiązań powstałych w czasie prowadzenia działalności gospodarczej, a więc zaległości w ZUSie czy US.

Jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką?

Zarówno upadłość konsumencka z majątkiem, jak i bez majątku jest przeprowadzana w taki sam sposób. Należy uzupełnić wniosek, który zawiera:

 • dane osobowe, takie jak PESEL, adres oraz imię i nazwisko,
 • uzasadnienie wniosku, które jasno wskazuje, że nie jesteś w stanie spłacać wierzycieli,
 • dokumenty potwierdzające niewypłacalność (dokumentację medyczną, listy od wierzycieli, korespondencję mailową),
 • informacje o kosztach utrzymania własnych i rodziny mieszkającej w jednym gospodarstwie domowym i zaświadczenie o dochodach,
 • spis wierzytelności spornych (z którymi się nie zgadzasz),
 • listę wierzycieli wraz z wysokością zadłużenia i terminami spłaty,
 • zupełny wykaz majątku wraz z jego szacunkową wyceną,
 • listę zabezpieczeń ustanowionych, w szczególności hipotek i zastawów,
 • informacje o czynnościach prawnych dokonanych na nieruchomościach udziałach w spółkach i akcjach w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
 • informacje o czynnościach prawnych, których przedmiotem były wierzytelności i ruchomości o wartości przekraczającej 10 000 zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
 • oświadczenie o prawdziwości złożonych danych.

Ile trwa ogłoszenie upadłości konsumenckiej bez majątku? Etapy postępowania upadłościowego

Postępowanie upadłościowe bez majątku przebiega podobnie co w przypadku osoby dysponującej majątkiem. Jednak ze względu na brak nieruchomości i ruchomości, może się ono znacznie skrócić – syndyk nie przeprowadza likwidacji masy upadłościowej.

Posiedzenie sądu

Podczas posiedzenia sąd zapoznaje się z całą dokumentacją i wnioskiem i wydaje decyzję o oddaleniu wniosku lub postanawia o ogłoszeniu upadłości.

Wydanie postanowienia i ustalenie wielkości zadłużenia

Na sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej sąd ogłasza decyzję. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pracę rozpoczyna syndyk, zajmując majątek niewypłacalnego dłużnika, ustalając wartość składników majątku i wielkość zadłużenia. W przypadku braku majątku syndyk bierze pod uwagę bieżące zarobki.

Plan spłaty wierzycieli

W toku postępowania upadłościowego następuje ustalenie planu spłaty wierzycieli. Harmonogram jest dostosowany do Twoich możliwości finansowych oraz zabezpiecza środki na utrzymanie Ciebie i Twojej rodziny. Plan spłaty wierzycieli realizowany jest przez maksymalnie 36 miesięcy.

Oddłużenie

Kiedy plan spłaty zostanie zrealizowany, sąd umarza zadłużenie.

Upadłość konsumencka od wpłynięcia wniosku trwa zazwyczaj 3 miesiące, jednak upadłość konsumencka bez majątku przyśpiesza całą procedurę.

Upadłość konsumencka osoby fizycznej a całkowite umorzenie długów

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest postępowanie upadłościowe z całkowitym umorzeniem długów. Jest to możliwe, kiedy sąd po zapoznaniu się z sytuacją stwierdzi, że dłużnik nie ma majątku na pokrycie zobowiązań i nie jest w stanie podjąć pracy zarobkowej, w wyniku kalectwa, choroby czy sprawowania opieki nad członkiem rodziny.

Warunkowe umorzenie długów

Sąd może również warunkowo umorzyć dług, jeśli stwierdzi, że sytuacja dłużnika w przyszłości może się zmienić. W ciągu 5 lat od uprawomocnienia się postanowienia zarówno wierzyciel, jak i upadły mogą złożyć wniosek o uchylenie postanowienia o umorzeniu długów i ustalenie harmonogramu spłaty zadłużenia.

Podsumowanie – ile trwa upadłość konsumencka bez majątku

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką może być Twoją jedyną szansą na rozpoczęcie nowego etapu życia z czystą kartą. Po ustaleniu planu spłaty wierzycieli dostosowanego do Twoich możliwości finansowych zaczniesz spłacać swoje zobowiązania bez zbędnego stresu. Nie bój się postępowania upadłościowego, brak majątku nie jest przeszkodą, aby złożyć wniosek!

 

Polecane wpisy na blogu:

 • Kancelaria Antywindykacyjna
 • Kontakt

  Infolinia:
  +48 22 299 08 70

   

  Sekretariat:
  +48 (22) 299 03 70

   

  Franczyza:
  +48 578 646 434

   

  Obsługa prawna:
  +48 (71) 307 27 87

 • ...