https://kancelaria-antywindykacyjna.com
Dla ciebie
Dla firmy
Główne obszary pomocy prawnej

Windykacja terenowa — po jakim czasie spodziewać się wizyty?

windykacja terenowa po jakim czasie

Spis Treści

Windykacja terenowa to bardzo trudne doświadczenie dla każdej osoby zadłużonej. Ma na celu wywołanie presji na dłużniku i polubowne rozwiązanie sprawy. Jest bardzo stresująca, ponieważ zadaniem windykacji terenowej jest jak najszybsze odzyskanie zaległych środków. W tym artykule odpowiemy, po jakim czasie od zaniechania spłaty możesz spodziewać się windykacji terenowej i jak sobie poradzić z takimi wizytami.

windykacja terenowa po jakim czasie

Windykacja terenowa — co to jest?

Windykacja terenowa to proces odzyskiwania należności przez przedstawiciela firmy windykacyjnej, który odwiedza dłużnika bezpośrednio w miejscu jego zamieszkania. Celem tej metody jest nawiązanie kontaktu z dłużnikiem, przekazanie mu informacji o zaległym zadłużeniu oraz podjęcie prób zawarcia ugody lub uzyskania spłaty długu.

Kim jest windykator terenowy?

Windykator terenowy to osoba zatrudniona przez firmę windykacyjną, odpowiedzialna za bezpośredni kontakt z dłużnikami na ich terenie zamieszkania. Jego głównym zadaniem jest odzyskiwanie zaległych należności poprzez prowadzenie negocjacji, informowanie dłużnika o zadłużeniu oraz motywowanie go do uregulowania zobowiązań.

W jakich sytuacjach wysyłany jest windykator terenowy?

Windykacja terenowa jest często stosowana w sytuacjach, gdy dłużnik unika kontaktu telefonicznego czy mailowego. Jej celem jest zarówno wywarcie nacisku psychologicznego, jak i przekazanie niezbędnych informacji w celu uregulowania zobowiązań.

Czego nie może windykator terenowy?

Windykator terenowy nie może przekraczać granic prawa ani naruszać prywatności dłużnika. Zabrania się:

 • Wchodzenia do mieszkania dłużnika bez jego zgody.
 • Używania groźby, przemocy lub szantażu w celu odzyskania długu.
 • Udostępniania informacji o długu osobom trzecim, które nie są związane z procesem windykacji.
 • Nękania dłużnika, np. poprzez ciągłe telefony, wiadomości czy wizyty w miejscu pracy.
 • Przeszkadzania w funkcjonowaniu rodziny dłużnika lub w jego pracy.
 • Wymuszania spłaty długu w sposób niezgodny z prawem lub umową zawartą między stronami.
 • Podawania się za funkcjonariusza policji, sądu lub innego urzędnika.

Windykator terenowy musi działąć zgodne z obowiązującym prawem oraz zasadami etyki zawodowej.

Pracownik firmy windykacyjnej — uprawnienia

Pracownik firmy windykacyjnej ma uprawnienia do podejmowania działań mających na celu odzyskanie zaległych należności. Obejmują one:

 1. Kontaktowanie się z dłużnikiem — windykator terenowy może się kontaktować z dłużnikiem za pomocą różnych kanałów komunikacji, takich jak telefon, e-mail, listy czy spotkania osobiste.
 2. Prowadzenie negocjacji — windykator może prowadzić rozmowy z dłużnikiem w celu zawarcia ugody, ustalenia harmonogramu spłat czy negocjowania warunków umowy.
 3. Monitorowanie spłat — pracownik firmy windykacyjnej ma prawo kontrolować terminowe i zgodne z ustaleniami spłaty długu przez dłużnika.
 4. Współpraca z innymi podmiotami — może też współpracować z innymi instytucjami, takimi jak banki, sądy czy komornicy, w celu uzyskania informacji o dłużniku i jego majątku.
 5. Ustalanie i weryfikowanie danych — windykator terenowy ma prawo gromadzić i sprawdzać informacje dotyczące dłużnika, jego majątku oraz zobowiązań.

Warto jednak pamiętać, że pracownik firmy windykacyjnej musi działać zgodnie z obowiązującym prawem oraz szanować prawa i prywatność dłużnika, nie przekraczając granic swoich uprawnień.

Kiedy rozpoczyna się windykacja terenowa?

Windykacja terenowa rozpoczyna się zazwyczaj wtedy, gdy inne metody odzyskiwania należności, takie jak kontakty telefoniczne czy e-mailowe, nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Decyzja o jej przeprowadzeniu jest podejmowana przez firmę windykacyjną, gdy dłużnik unika kontaktu, ignoruje monity, czy nie wywiązuje się z zawartych wcześniej ustaleń dotyczących spłaty długu.

Firmy niestety w większości przypadków nie są zainteresowane przyczyną braku spłaty należności, a ustaleniem faktycznego terminu uregulowania zaległych płatności.

W jakich dniach i godzinach przeprowadza się windykację terenową?

Windykacja terenowa przeprowadzana jest w dni robocze, a czasami także w soboty. Zazwyczaj odbywa się w godzinach, w których dłużnicy są dostępni, czyli w godzinach popołudniowych oraz wieczornych.

Pracownicy firm windykacyjnych muszą jednak przestrzegać obowiązującego prawa oraz zasad etyki zawodowej, co oznacza, że nie mogą przeprowadzać windykacji w godzinach nocnych ani w dni świąteczne, aby nie naruszyć praw dłużników do spokoju i prywatności.

Czy windykacja terenowa jest legalna?

Tak, windykacja terenowa jest legalna, o ile przeprowadzana jest zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami etyki zawodowej. Windykatorzy mają prawo odwiedzać dłużników w celu odzyskania należności, informowania o zaległym zadłużeniu i prowadzenia negocjacji.

Ważne jest jednak, aby ta forma nie naruszała praw i prywatności dłużników. Wszelkie podejmowane działania muszą być zgodne z przepisami prawa, takimi jak przepisy dotyczące ochrony danych osobowych czy przepisy cywilne.

Po jakim czasie należy liczyć się z wizytą windykatora terenowego?

Nie ma jednoznacznego terminu, po jakim czasie od zaniechania wpłaty należy spodziewać się wizyty windykatora terenowego. Jest to uzależnione od indywidualnej polityki firmy windykacyjnej oraz konkretnej sytuacji dłużnika. Najpierw zwykle podejmowane są próby kontaktu telefonicznego czy mailowego, a wizyta windykatora terenowego następuje, gdy te metody okazują się nieskuteczne.

Czas, po którym windykator może się pojawić, może być różny — od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy po zaniechaniu wpłaty. Może być też uzależniony od wielkości długu oraz historii kontaktów z dłużnikiem. Warto jednak pamiętać o uregulowanie zaległości jak najszybciej po wystąpieniu opóźnienia i starać się pilnować ostatecznego terminu spłaty zadłużenia. Może to uchronić Cię przed nieprzyjemną wizytą windykatora terenowego.

Jak działa firma windykacyjna?

Firmy windykacyjne działają na rzecz odzyskiwania zaległych należności od dłużników. Jej działanie obejmuje kilka etapów:

 1. Analiza sprawy – firma windykacyjna zbiera informacje o dłużniku, jego zadłużeniu oraz historii spłaty długu. Może to obejmować również analizę dokumentacji, takiej jak umowy czy faktury.
 2. Podejmowanie kontaktu z dłużnikiem – firma podejmuje próby nawiązania kontaktu z dłużnikiem, począwszy od rozmów telefonicznych, korespondencji mailowej, przesyłania wezwań do zapłaty czy monitów.
 3. Negocjacje – windykatorzy prowadzą negocjacje z dłużnikiem w celu uzgodnienia warunków spłaty długu, takich jak ustalenie nowego harmonogramu spłat, obniżenie wysokości rat czy odroczenie terminu płatności.
 4. Windykacja terenowa – w przypadku braku skuteczności wcześniejszych działań, firma windykacyjna może zdecydować się na windykację terenową, czyli bezpośrednie spotkanie z dłużnikiem w celu ustalenia warunków spłaty zadłużenia.
 5. Działania prawne – jeśli dłużnik nadal unika spłaty długu, firma windykacyjna może zdecydować się na podjęcie działań prawnych, takich jak wystąpienie z pozwem sądowym czy wszczęcie egzekucji komorniczej.
 6. Monitorowanie spłat – firma windykacyjna kontroluje, czy dłużnik wywiązuje się z ustalonych zobowiązań i terminowo spłaca dług. W przypadku nieterminowych spłat firma może podjąć dalsze działania windykacyjne.

Windykacja a egzekucja komornicza — różnice

Windykacja terenowa różni się od egzekucji komorniczej pod wieloma względami:

 1. Podmioty prowadzące – windykacja jest przeprowadzana przez firmy windykacyjne lub windykatorów działających na ich zlecenie, natomiast egzekucja komornicza jest prowadzona przez komornika sądowego, który jest funkcjonariuszem publicznym.
 2. Podstawa prawna – windykacja opiera się na zasadach umownych i cywilnoprawnych, podczas gdy egzekucja komornicza opiera się na wyroku sądowym, tytule wykonawczym lub innym dokumencie stanowiącym podstawę egzekucji, takim jak nakaz zapłaty.
 3. Zakres działania – windykator może jedynie nawiązywać kontakt z dłużnikiem, informować o zadłużeniu i prowadzić negocjacje. Komornik sądowy natomiast ma szereg uprawnień egzekucyjnych, takich jak zajęcie wynagrodzenia, zajęcie rachunków bankowych, licytacja mienia czy eksmisja z mieszkania.
 4. Wymóg zgody dłużnika – windykator terenowy nie ma prawa do wchodzenia do mieszkania dłużnika bez jego zgody ani do przeprowadzania działań egzekucyjnych. Komornik, mając podstawę prawną, może przeprowadzać egzekucję nawet bez zgody dłużnika.
 5. Skala przymusu – windykacja ma na celu przede wszystkim nawiązanie kontaktu i negocjacje z dłużnikiem, stosując przymus w mniejszym stopniu przymus. Komornik natomiast opiera się na silniejszym przymusie prawnym i może prowadzić do bezpośredniego ściągnięcia długu z majątku dłużnika.

Czy firma windykacyjna musi poinformować dłużnika przed wizytą?

Firma windykacyjna nie ma obowiązku informowania dłużnika o planowanej wizycie. W praktyce jednak, często przed wizytą wysyłane są wezwania do zapłaty, monity czy inne formy kontaktu mające na celu ustalenie warunków spłaty zadłużenia.

Jakie działania podejmuje firma windykacyjna, jeśli windykacja terenowa nie przynosi rezultatów?

Jeśli windykacja terenowa nie przynosi rezultatów, firma windykacyjna może zdecydować się na podjęcie działań prawnych, takich jak wystąpienie z pozwem sądowym przeciwko dłużnikowi, uzyskanie tytułu wykonawczego czy wszczęcie egzekucji komorniczej, w celu ściągnięcia zaległych należności.

Windykator terenowy nie może wejść do Twojego mieszkania bez Twojej wyraźnej zgody!

Windykator nie ma prawa wchodzić do mieszkania dłużnika bez jego wyraźnej zgody, ponieważ prawo chroni prywatność i nietykalność mieszkań obywateli. W Polsce, zgodnie z Konstytucją oraz Kodeksem postępowania cywilnego, windykator może jedynie próbować nawiązać kontakt z dłużnikiem na terenie nieruchomości, np. dzwoniąc do drzwi czy czekając przed wejściem do budynku.

Jak przebiega windykacja terenowa?

Windykator może przedstawić dłużnikowi informacje o zadłużeniu oraz proponować negocjacje warunków spłaty długu. W praktyce oznacza to, że dłużnik może dobrowolnie zdecydować się na rozmowę z windykatorem i wpuszczenie go do mieszkania, ale nie jest do tego zobowiązany. Jeśli dłużnik odmówi wpuszczenia windykatora do swojego mieszkania, windykator musi uszanować tę decyzję.

W sytuacji, gdy dłużnik nie wyraża zgody na wejście windykatora do swojego mieszkania, firma windykacyjna może podjąć dalsze działania, takie jak kontynuowanie prób kontaktu czy w ostateczności wszczęcie postępowania sądowego. W przypadku uzyskania tytułu wykonawczego przez firmę windykacyjną, egzekucję długu może przeprowadzić komornik sądowy, który posiada większe uprawnienia niż windykator, w tym prawo do wejścia do mieszkania dłużnika w ramach egzekucji komorniczej.

Windykator nie może informować Twojej rodziny, bliskich czy pracodawcy o Twoim zadłużeniu

Windykator musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz zasad etyki zawodowej, co oznacza, że nie może informować rodziny, bliskich czy pracodawcy dłużnika o jego zadłużeniu bez wyraźnej zgody dłużnika. Ujawnianie takich informacji może naruszać prawo do prywatności dłużnika oraz przepisy o ochronie danych osobowych, takie jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) w Unii Europejskiej.

Celem windykatora jest nawiązanie kontaktu z dłużnikiem oraz odzyskanie zaległych należności, a nie wywieranie nacisku na dłużnika poprzez informowanie osób trzecich o jego sytuacji finansowej. Windykator może więc próbować skontaktować się z dłużnikiem, ale nie ma prawa udzielać szczegółowych informacji na temat długu innym osobom ani wykorzystywać takich informacji w celu nacisku emocjonalnego.

Co zrobić, jeśli windykator terenowy przekracza swoje uprawnienia?

Jeśli windykator nie przestrzega tych zasad, dłużnik ma prawo zgłosić naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych oraz ewentualnie dochodzić swoich praw na drodze sądowej. W sytuacji, gdy dłużnik uważa, że jego prawa zostały naruszone przez windykatora, warto skonsultować się z prawnikiem lub organizacją pozarządową świadczącą pomoc prawną w celu uzyskania porady oraz ewentualnego podjęcia odpowiednich kroków prawnych.

Różne opcje, gdy ciąży na Tobie przedawniony obowiązek spłaty należności

Gdy dłużnik potrzebuje wsparcia w walce z nieuczciwymi praktykami windykacyjnymi, może szukać pomocy w różnych miejscach. Oto kilka opcji, które warto rozważyć:

 1. Porady prawne – skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie cywilnym i windykacyjnym może być kluczowe, gdyż pozwoli uzyskać fachową poradę na temat swoich praw oraz sposobów obrony przed nieuczciwymi praktykami windykacyjnymi.
 2. Organizacje pozarządowe i instytucje – wiele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych oferuje wsparcie dla osób zadłużonych, w tym porady prawne, finansowe czy psychologiczne. Dłużnik może szukać takiej pomocy, aby zrozumieć swoją sytuację i dostać wsparcie w radzeniu sobie z problemami związanymi z długami.
 3. Grupy wsparcia – dłużnik może również poszukać grup wsparcia, zarówno online, jak i offline, gdzie osoby zmagające się z problemami finansowymi mogą wymieniać się doświadczeniami, radami oraz motywować się nawzajem do pokonania trudności związanych z zadłużeniem.
 4. Platformy edukacyjne – osoba zadłużona może skorzystać z platform edukacyjnych oferujących materiały oraz webinary dotyczące praw dłużników, jak i radzenia sobie z długami. Wiedza na ten temat może okazać się nieoceniona w walce z nieuczciwymi praktykami windykacyjnymi.

Antywindykacja – dlaczego warto?

Antywindykacja to działanie mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom windykacyjnym. Wspiera też osoby, które mają problemy z długami lub doświadczają nieodpowiedniego zachowania ze strony windykatorów. Głównym celem antywindykacji jest pomoc dłużnikom w obronie przed niewłaściwymi praktykami windykacyjnymi, takimi jak nękanie, naruszenie prywatności czy naciski emocjonalne.

Antywindykacja pozytywnie wpływa na świadomość praw dłużników, wzmacnia ich pozycję w negocjacjach z firmami windykacyjnymi oraz pomaga w rozwiązaniu problemów związanych z zadłużeniem. Ważne jest, aby dłużnicy byli świadomi swoich praw oraz możliwości otrzymania wsparcia, aby skuteczniej radzić sobie z sytuacjach konfliktowych związanych z windykacją.

Jak uniknąć windykacji terenowej?

Aby uniknąć windykacji terenowej, należy dbać o terminowe regulowanie swoich zobowiązań finansowych, takich jak spłata kredytów, pożyczek czy opłacanie rachunków. Jeśli jednak wystąpią problemy ze spłatą długów, ważne jest, aby jak najszybciej skontaktować się z wierzycielem lub firmą windykacyjną i przedstawić swoją sytuację.

Proaktywna komunikacja może umożliwić negocjację nowych warunków spłaty, takich jak zmniejszenie rat, przedłużenie terminu spłaty czy częściowe umorzenie długu. Działania te mogą zapobiec eskalacji sytuacji oraz niepożądanej interwencji windykatora terenowego.

Podsumowanie

Windykacja terenowa jest jednym z etapów odzyskiwania należności przez firmy windykacyjne. Aby uniknąć takiej sytuacji, kluczowe jest terminowe regulowanie zobowiązań finansowych oraz aktywne podejście do komunikacji z wierzycielami w przypadku trudności ze spłatą długów. Warto również pamiętać o swoich prawach jako dłużnika i możliwościach wsparcia, gdyby wystąpiły nieuczciwe praktyki windykacyjne. Dbając o odpowiedzialność finansową oraz świadomość praw, można zminimalizować ryzyko konfliktów związanych z windykacją terenową.

 

Polecane wpisy na blogu:

 • Kancelaria Antywindykacyjna
 • Kontakt

  Infolinia:
  +48 22 299 08 70

   

  Sekretariat:
  +48 (22) 299 03 70

   

  Franczyza:
  +48 578 646 434

   

  Obsługa prawna:
  +48 (71) 307 27 87

 • ...