Pierwszy krok w dobrą stronę

Zbierz wszystko w logiczną całość. Uporządkuj pokoleii wszystkie zdarzenia ale skup się najbardziej na tych ostatnich. To właśnie one pokazują w jakiej sytuacji jesteś w danym momencie.

Krok drugi - to ocena własnych możliwości

Niewątpliwie takie sytuację nienależną do spraw prostych. Elementem wyjściowym jest rzetelny bilans zysków i strat. Matematyczna poprawność nawet amatorskich wyliczeń powinna pokazać sedno problemu.

Krok trzeci -budowa scenariusza czynności

Jeśli nie potrafisz sobie poradzić z emocjami, to powierz swoje sprawy profesjonalistom. Pewne czynności wymagają zimnej krwi, działanie na emocjach są często ukierunkowane nieobiektywną oceną zdarzeń.

Nasi bohaterowie - klienci kancelarii

Wpaść w długi może tak naprawdę każdy. Czasem wystarczy jedna zła decyzja, nieprzemyślany kredyt, a nawet – ciężka sytuacja losowa, jaka pochłonie wszystkie nasze oszczędności.

Odtwórz wideo
Odtwórz wideo

Jak walczyć o własną firmę?

Tylko silna wola i determinacja pozwala pokonać kryzysową sytuację.

Radca prawny jest osobą wykonującą zawód zaufania publicznego, wpisaną na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgowe Izby Radców Prawnych.
Wpis na listę uprawnia radcę do wykonywania zawodu. Radca prawny świadczy profesjonalną pomoc prawną na rzecz osób indywidualnych, przedsiębiorców i innych podmiotów np. spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń.
Zakres tej pomocy jest od lipca 2015 r. tożsamy z pomocą udzielaną przez adwokata, choć radca prawny specjalizuje się przede wszystkim z sprawach gospodarczych.

Antywindykator to specjalizacja określająca specyfikę podejmowanych czynności przez prawnika w konfrontacji z wierzycielem. Z uwagi na fakt, iż prawnik dysponuje skonkretyzowanym zakresem wiedzy, profesjonalny antywindykator powinien oprócz wiedzy prawniczej dysponować wiedzą wybiegająca poza te specjalizację. Antywindykator podejmuje działania przeciwne do działań windykatora, mając na celu ochronę praw dłużnika.

Kancelaria Antywindykacyjna świadczy usługi jako profesjonalista pomoc prawną. To firma, która daje rękojmię należytego wykonywania zawodu. Ponadto, radca prawny zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Bardzo istotną funkcją kancelarii antywindykacyjnej jest fakt, że jej usługi są tańsze niż powszechnie znanych kancelarii prawnych. Kancelarią, poza prawnikami, zatrudnia profesjonalnych specjalistów z innych dziedzin. Klient pukający do naszych drzwi nie oczekuje prostej porady, bo taką może sam wyszukać w internecie, czy też zapłacić za to w każdej innej kancelarii prawnej. Klient oczekuje efektu. Wiedza, którą otrzymuje jest bezużyteczna, jeśli nie umie jej zastosować w praktyce. Już na pierwszym spotkaniu pokazujemy potencjalnemu dłużnikowi sposób wyjścia z opresji, a więc praktyczne zastosowanie wiedzy, którą dłużnik może spożytkować. Celem jest rozwiązanie problemu, a nie – jak często bywa w przypadku kancelarii prawnych nastwionych wyłącznie na zysk – długą i kosztowną współpracę.

Klient, przyparty do muru trudną sytuacją związaną z długami, skorzysta z każdego podsuwanego mu rozwiązania – każdego, które daje jakąkolwiek nadzieję. Będąc w takiej sytuacji łatwo popełnić błąd, dać się zwieść reklamom w internecie, typu: „zlikwidujemy twój dług”, „był dług, nie ma długu”. W naszej ocenie należy przede wszystkim powierzyć zlecenie antywindykatorowi, który jest prawnikiem – wtedy będziemy mieli pewność, że wie co robi, co mówi, i że właściwie zinterpretuje, przynajmniej na wstępie, sprawę, z jaką zwróci się do niego dłużnik.
Rynek antywindykacji w Polsce to wybitnie nieuregulowana przestrzeń. Powstała ona kilka lat temu. Dziś doradcy, którzy robią na tym biznes, kiedyś sami sprzedawali kredyty, zarabiali na tym krocie, teraz starają się oddłużać, będąc zdania, że to potrafią. Inni specjaliści, którzy są zdania, że umieją pomóc, to byli windykatorzy – kiedyś zabierali majątek dłużnikom, teraz próbują działać na szkodę wierzycieli.
Przychodzi do nas mnóstwo klientów, którzy sparzyli się na „antywindykacji” – zdarzało im się trafić w ręce osób, które nie tylko nie potrafiły sporządzić pisma odpowiedniego do sprawy, ale i takim pismem dłużnikowi zaszkodzić. Niestety taki jest rynek, a ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie zabrania takich praktyk.
Tego typu zlecenia należy – naszym zdaniem – powierzać specjalistom, którzy pokazują się w mediach, posiadają liczne publikację. Radio, telewizja czy gazety nie pozwolą sobie na pokazywanie i cytowanie kogoś, kto nie posiada nieskazitelnej historii prawnej.

Może on prowadzić sprawy przeciętnego Kowalskiego, takie jak np.: spadki, rozwody, alimenty, ustalenie kontaktów z dziećmi, podział majątku, ustalenie praw i obowiązków. Radca prawny uprawniony jest do pomocy obwinionym i oskarżonym w postępowaniach karnych i wykroczeniowych.
Przede wszystkim jednak radca prawny zajmuje się sprawami gospodarczymi, czyli sprawami związanymi z wsparciem przedsiębiorców i innych podmiotów w prowadzeniu różnego rodzaju działalności, w tym gospodarczej.
Antywidnykator podejmuje negocjacje z wierzycielami, reprezentuje klienta w kontaktach z bankami i innymi wierzycielami. Blokuje egzekucję komorniczą, ochrania majątek dłużnika.

 • poczucie bezpieczeństwa, że Twoimi sprawami i sprawami Twojej firmy zajmuje się profesjonalista,
 • pomoc w wyborze najkorzystniejszego dla Ciebie rozwiązania,
 • pomoc w podjęciu ważnych decyzji biznesowych,
 • wsparcie w negocjacjach z kontrahentami,
 • pomoc w uzyskaniu niezbędnych decyzji, koncesji i pozwoleń,
 • pomoc i wsparcie podczas kontroli m.in. PIP, ZUS itd.
 • pomoc i profesjonalne wsparcie w sądowym dochodzeniu Twoich praw,
 • profesjonalna ochrona przed sądowymi roszczeniami kontrahentów,
 • zabezpieczenie Twojego pomysłu na biznes i sposobu jego prowadzenia przed konkurencją,
 • poprawa wizerunku Twojej firmy,
 • zbudowanie mocnych i solidnych fundamentów dla Twojego biznesu.

Zdarza się, że osoba w trudnej sytuacji materialnej wymaga pomocy Kancelarii. W takim przypadku możliwe jest kilka rozwiązań. Osoba taka może do Sądu złożyć wniosek o zwolnienie jej z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych i równolegle o przyznanie adwokata z urzędu. Co istotne możliwość taką posiada zarówno osoba inicjująca postępowanie – powód bądź wnioskodawca w postępowaniu cywilnym, jak i osoba pozwana – uczestnik postępowania.

Składając wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, należy wypełnić prawidłowo oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym.

Może w sposób indywidualny ustalić formę honorarium, np. w formie abonamentowej płatnej miesięcznie, wówczas kancelaria prowadzi otwarte zlecenie i już nie pojawiają się żadne dodatkowe koszty.

Składając wniosek o przyznanie adwokata z urzędu strona ma prawo wskazać konkretnego pełnomocnika.

Rozwiązaniem takiej sytuacji, może być również zaznaczenie w umowie z adwokatem, iż ustalone wynagrodzenie zostanie opłacone  z odroczonym terminem, bądź w dogodnych ratach dla Klienta.

Uczestniczyliśmy kilkukrotnie w programie Agaty Młynarskiej pt.: ”Świat się kręci”emitowanym na łamach TVP 1, przedstawialiśmy kuluary pracy antywindykatora, a praktyczną stroną efektów naszej pracy byli klienci naszej kancelarii, którzy mogli opowiedzieć o charakterze samej współpracy z naszą firmą.

Również warte uwagi jest wystąpienie w programie Dzień Dobry TVN,prowadzonym przez Dorotę Wellman oraz Marcina Prokopa. W telewizji śniadaniowej Prezes kancelarii Dominik Ciecierski przedstawił widzom, w jaki sposób stawia dłużników na nogi. To tylko niektóre publikacje, które mogą Państwo znaleźć na nasz temat.

Czasopismo biznesowe Forbes wyróżniło naszą kancelarię za kreatywność oraz za innowacyjne myślenie. To dla nas szczególne wyróżnienie, z uwagi na fakt, iż znaleźliśmy uznanie nie tylko jako prawnicy, ale też jako przedsiębiorcy.

 

Zdarzają się sytuacje, gdy Klient nie jest w stanie stawić się osobiście w sądzie, aby złożyć zeznania czy też zainicjować postępowanie. W takim wypadku istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia postępowania adwokatowi z Kancelarii. Zaś w przypadku konieczności dopuszczenia i przeprowadzenia dowodu z zeznań strony przebywającej za granicą, dowód taki przeprowadza się w ramach pomocy prawnej np. przez Konsulat RP najbliższy miejsca zamieszkania klienta.

Należy nadmienić, że nie każde postępowania wymaga czy to osobistego udziału strony, czy też przeprowadzenia postępowania wraz z dowodem przesłuchania strony. W takim wypadku pełnomocnik – działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa – prowadzi postępowanie i informuje stronę  o jego przebiegu.

W sytuacji,  gdy pozwany nie wda się w spór – czyli nie złoży odpowiedzi prawidłowo doręczony pozew – Sąd wyda wyrok zaoczny, przyjmując twierdzenia pozwu. W takiej sytuacji istnieje możliwość na złożenia sprzeciwu od wyroku – i o ile zostanie on złożony w terminie 7 dni od daty otrzymania wyroku – przewodniczący wyznacza termin rozprawy i zarządza doręczenie sprzeciwu powodowi.

W sprzeciwie należy podnieść wszystkie twierdzenia i dowody celem wdania się w spór i kwestionowania powództwa.

Po ponownym rozpoznaniu Sąd wydaje wyrok w którym: wyrok zaoczny w całości lub części utrzymuje w mocy, ewentualnie uchyla wyrok zaoczny i orzeka merytorycznie o żądaniu pozwu lub w oparciu o podniesione zarzuty pozew odrzuca lub  umarza wszczęte postępowanie.

W pierwszej kolejności należy telefonicznie bądź osobiście w kancelarii umówić się na spotkanie z prawnikiem. Jeżeli klient decyduje się na usługę – ta jest płatna. Jeżeli tylko uzyska informację, co można w sprawie zrobić – jest to bezpłatne.

Adwokat po uzyskaniu informacji wskaże, jakie są przewidywalne koszty prowadzenia sprawy, a te mogą wynikać z kosztów sądowych: np. wpis sądowy bądź opłata stała kosztów postępowania, zaliczki na opinię biegłego, gdy taka będzie potrzebna. Ostatnim elementem jest kwestia wynagrodzenia adwokata, które zazwyczaj – z dużym prawdopodobieństwem – można określić z góry. Wynagrodzenie może być uzależnione od ilości terminów spraw, może się ograniczać do postępowania przed sądem I instancji.  Informacje o kosztach sprawy i wynagrodzeniu adwokata – są zawsze bezpłatne.

Pomoc prawna może się ograniczyć do porady prawnej, która jest płatna, a dzięki której klient rozważy swoje możliwości w sądzie. Korzystając z usług adwokat, można ograniczyć się do konsultacji prawnych, konsultacji połączonych ze sporządzeniem pisma, bądź zdecydować się na kompleksową obsługę. Koszt takiej usługi to 200-500 zł.

Umawiając się na wizytę, warto wziąć ze sobą wszelką dokumentację potrzebną do sprawy, posiadać informacje np. o adresach świadków, którzy by mieli zeznawać w sprawie, oraz w sposób możliwie najdokładniejszy przedstawić zagadnienie.

Oczywiście o wszystkim decyduje zakres udzielonego pełnomocnictwa. Zlecenie może obejmować prowadzenie sprawy w jednej lub obu instancjach, przewidywać upoważnienie do działania także po uprawomocnieniu się orzeczenia, do podejmowania czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji. Może to być również porozumienie dotyczące tylko sporządzenia konkretnego pisma np. pozwu, odpowiedzi na pozew, sprzeciwu od nakazu zapłaty, zaopiniowania lub sporządzenia umowy, udzielenia jednorazowej porady prawnej.

Z doświadczenia wiemy, że często łączny czas poświęcony na rozmowy z klientem jest wielokrotnie dłuższy od czasu trwania wszystkich rozpraw, posiedzeń i przesłuchań w danej sprawie. Ale uważamy, że jest to potrzebne, choćby z tego względu, że klient mający przeciwko sobie wrogo nastawioną stronę przeciwną, a często także –w jego odczuciu – również nieprzychylne nastawienie sądu lub organu procesowego, musi mieć wsparcie przynajmniej w swoim pełnomocniku. Dlatego adwokat nie może unikać rozmowy ze swoim mandantem ani dopuszczać się względem niego traktowania protekcjonalnego lub lekceważącego. Klient powinien być zaznajamiany ze wszystkimi istotnymi posunięciami pełnomocnika odnoszącymi się do przebiegu prowadzonej sprawy.

Oczywiście, że tak. Tak zwany przymus posiadania profesjonalnego pełnomocnika przez stronę procesu zachodzi tylko w postępowaniach przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Trybunałem Konstytucyjnym. W pozostałych sytuacjach strona może działać samodzielnie. Bardziej obrazowo – podobnie jak samemu można wyremontować swoje mieszkanie (nie zlecając tego fachowcom), również samemu można prowadzić sprawę sądową, która nas dotyczy (nie zlecając jej prowadzenia adwokatowi). Różnica między obiema sytuacjami polega jednak na tym, że o ile w przypadku wadliwie przeprowadzonego remontu, ostatecznie zlecimy poprawki osobie, która się tym zawodowo zajmuje (i poniesiemy przez to co najwyżej większe koszty), o tyle – w razie wadliwie poprowadzonego procesu – nie będzie już szans na dokonanie poprawek. Pomyłki i błędy są w tym przypadku nieodwracalne. Po uprawomocnieniu sprawa objęta zostaje tzw. powagą rzeczy osądzonej, co oznacza, że już nigdy w przyszłości nie będzie dopuszczalny ponowny proces między tymi samymi stronami o to samo roszczenie. Trzeba więc zawsze gruntownie rozważyć, czy w kontekście wpływu, jakie rozstrzygnięcie sprawy sądowej może mieć na nasze życie, nie warto jednak zlecić jej prowadzenia adwokatowi.

Tego rodzaju myślenie jest – niestety – wielkim błędem. Nieporadność strony, rozumiana w ten sposób, że nie posiada ona prawniczego przygotowania, nie ma znaczenia jurydycznego. Reguły rządzące procesem (zwłaszcza, jeśli chodzi o konsekwencje uchybień i błędów wynikających z nieznajomości procedury) są stosowane na równi do osób działających za pośrednictwem adwokata, jak i występujących samodzielnie.

Nie można więc liczyć, że dzięki temu będziemy lepiej postrzegani przez sąd, a już na pewno nie można mieć nadziei, że uzyskamy w ten sposób korzystny dla siebie wyrok.

Każde zobowiązanie, nawet przedawnione – pozostaje długiem. Przedawnienie wierzytelności nie sprawia, że wierzytelność przestaje istnieć.

Podniesienie przez dłużnika zarzutu przedawnienia nie zobowiązuje wierzyciela do zaniechania wszystkich czynności zmierzających do odzyskania długu. Wierzyciel może na przykład dokonać wpisu informacji o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej (BIG). Zgodnie z art. 5 kodeksu cywilnego, zarzut przedawnienia nie ma charakteru ostatecznego i może zostać pominięty przez sąd.

Odrzucenie spadku i jego– prawne konsekwencje

Ustawowy termin na dokonanie przyjęcia lub odrzucenia spadku wynosi 6 miesięcy od chwili, gdy spadkobierca dowiedział się o powołaniu go do dziedziczenia

Bankructwo Konsumenckie

Zacznij życie na nowo bez długów i bez windykatorów. Zaufaj doświadczonej firmie! Wsparcie psychologiczne. Bezpłatna konsultacja. Mediacje z wierzycielami. Przygotowanie wniosku.

Rozwody - separacja, intercyza, podział nieruchomosci

W sytuacji, kiedy jedno z małżonków podejmie decyzję i niegospodarnie wykorzysta otrzymane środki, drugi małżonek jest niestety narażony na konsekwencje takiego postępowania.

Close Menu