Blog Single

22 Sie

Zmiany w upadłości konsumenckiej w 2019?

Obecne zasady ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym zmierzającym do oddłużenia osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą. Głównymi determinantami wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest brak ww. winy umyślnej i rażącego niedbalstwa. Sądy weryfikują także sytuację dłużnika na przestrzeni ostatnich 10 lat przed dniem złożenia wniosku pod kątem tego, czy:

wobec dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, które zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek samego dłużnika; został uchylony plan spłaty wierzycieli na podstawie art. 491(20) Prawa upadłościowego; dłużnik nie złożył wniosku o upadłość w terminie mając taki ku temu obowiązek (dot. byłych przedsiębiorców lub członków zarządu spółek);

wobec dłużnika prawomocnym wyrokiem stwierdzona została czynność dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli. Jeśli któraś z wymienionych okoliczności występuje w konkretnym stanie faktycznym, to sąd powinien oddalić wniosek o upadłość, chyba że postępowanie jest uzasadnione tzw. klauzulami rozsądku. Ponadto, klauzule te mogą również uzasadnić ogłoszenie upadłości wobec osoby, która podała nieprawdziwe lub niezupełne dane we wniosku o upadłość albo nieprawdziwość lub niezupełność nie jest istotna.

Względy słuszności lub humanitarne mogą także umożliwić ogłoszenie upadłości wobec konsumenta, który uzyskał już całkowite lub częściowe oddłużenie w poprzednim postępowaniu.

 

Upadłość konsumencka po zmianach

Najważniejszą zmianą, którą zamierza wprowadzić ustawodawca będzie rezygnacja z konieczności badania przyczyn powstania stanu niewypłacalności. Okoliczności te będą miały znaczenie dla ustalenia okresu trwania okresu planu spłaty wierzycieli. Dotychczas plan taki może zostać ustalony na maksymalnie 36 miesięcy. Po nowelizacji będzie on trwał od 36 do 84 miesięcy.

Related Posts

Leave A Comment